Keurmerk Europees erfgoedlabel
EU sponsort het Europees Erfgoedlabel: een register van plaatsen en gebouwen die ook buiten hun eigen land van historische betekenis zijn. Het project is in 2006 door Frankrijk, Hongarije en Spanje in het leven geroepen om de Europeanen te wijzen op hun gezamenlijke geschiedenis en hun gevarieerde, gemeenschappelijke cultureel erfgoed.
 


EUROPEES ERFGOED
De Europese Unie wil een erfgoedlijst, een Europese erfgoedlijst. Op deze lijst komen gebouwen, plekken of andere zaken die belangrijk zijn geweest voor de Europese eenwording. Per land komt er één gebouw of plek per jaar op de lijst. Elk land mag er elk jaar twee voordragen. Experts kiezen er dan één uit.
Dat levert een soort keurmerk op: een ‘Europees erfgoedlabel'. Op de erfgoedlijst staan dus allemaal zaken, die we willen bewaren. Waar we zuinig op zijn. Dat hoeft niet tastbaar te zijn. Een gebouw of een plaats kun je aanraken. Maar een dans of een taal is niet tastbaar. Dergelijke niet-tastbare dingen kunnen ook op de lijst.
Bron: eu-forum 

 

 
Voorlichting Europese financiering voor erfgoed

▲Top


Welke ondersteuningsmogelijkheden biedt de Europese Unie aan erfgoedprojecten?

Het Cultureel ContactPunt organiseert een voorlichtingsbijeenkomst over de verschillende subsidieregelingen in Europa. De bijeenkomst is bedoeld voor erfgoedorganisaties met Europese ambities en plannen. Naast een presentatie van het CCP over Europees beleid rond de financiering van cultureel erfgoed, verzorgt het Europe for Citizens Point een toelichting op het Europees Bugerschapsprogramma. Verschillende experts uit de praktijk komen vertellen over hun ervaring met Europese projecten en financiering.

Gastsprekers
Renger de Bruin, conservator Stadsgeschiedenis bij het Centraal Museum, presenteert het project ‘Peace was made here'. Marijnke de Jong, directeur van museum Panorama Mesdag, vertelt over de bijdrage van € 1.4 miljoen die haar instelling ontvangt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Commissie. Een vertegenwoordiger van het ministerie van OCW licht de stand van zaken toe rond de invoering van het Europees Erfgoedlabel. Vanaf maart 2013 komen verschillende locaties die van belang zijn geweest voor de Europese eenwording in aanmerking voor een dergelijk label. Het initiatief moet de inwoners van Europa meer bewust maken van hun gemeenschappelijke identiteit.

Praktische informatie
Datum: donderdag 26 april 2012
Tijd: 14.30 - 16.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur)
Locatie: Centraal Museum, Nicolaaskerkhof 10 in Utrecht
Aanmelden: via onderstaand inschrijvingsformulier


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie doet in onderhavig document een voorstel voor de invoering van een "Europees
erfgoedlabel". Het label is bedoeld voor locaties die herinneren aan de Europese gemeenschappelijke geschiedenis. Het gaat om sites (monumenten, gedenkplaatsen, maar ook immaterieel erfgoed) die getuigen van de Europese integratie, idealen en geschiedenis en deze symboliseren. Het voorstel bouwt voort op een bestaand erfgoedlabel dat op intergouvernementele basis tot stand is gekomen. Voorbeelden van locaties die onder de oude regeling al waren aanwezen zijn de Akropolis, de scheepswerven van Dantzig en het huis van Robert Schuman bij Metz.
Positieve effecten van het nieuwe label zijn volgens de Europese Commissie: betere toegang tot erfgoedsites, met name voor jongeren, meer interesse in en kennis van het gemeenschappelijke Europese erfgoed, een beter begrip van de Europese culturele diversiteit, een intensievere interculturele dialoog en een sterker Europees saamhorigheidsgevoel. De Europese Commissie verwacht ook economische voordelen, aangezien het Europees erfgoedlabel positieve effecten kan produceren voor de lokale toerismeindustrie, ook op het aantal banen in die sector.
Het voorstel voor een besluit tot instelling van het label is ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. Het besluit zou in 2011 of 2012 in werking kunnen treden. Onder de voorgestelde nieuwe regeling kunnen alle 27 lidstaten maximaal twee sites per jaar kunnen voordragen voor toekenning van het nieuwe Europees erfgoedlabel. Een jury van onafhankelijke deskundigen kan de voordrachten beoordelen en maximaal een site per jaar per land selecteren voor toekenning van het label. Deelname aan het erfgoedlabel vindt plaats op basis van vrijwilligheid.
De rechtsgrondslag voor het Europees erfgoedlabel is artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Dit artikel bepaalt dat de Europese Unie "bijdraagt tot de ontplooiing van de culturen van de lidstaten onder eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk ook de nadruk leggend op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed". De Europese Unie dient verder "samenwerking tussen de lidstaten" op cultureel terrein aan te moedigen en "zo nodig hun activiteiten (...) te ondersteunen en aan te vullen".


Standpunt Nederlandse regering

In het algemeen staat Nederland positief tegenover het Commissie-voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een actie van de EU voor het Europees Erfgoedlabel. Nederland stemde, na aanvankelijke aarzeling, in 2008 in met de Raads-conclusies betreffende de instelling door de EU van een Europees Erfgoedlabel. In de conclusies werd rekening gehouden met het Nederlandse standpunt, met name dat deelname aan het project en het voordragen van monumenten voor het Label op vrijwillige basis geschiedt. Ook was o.a. Nederland van mening dat het label zich duidelijk moest onderscheiden van het UNESCO Werelderfgoed. Verder heeft Nederland er toen al op aangedrongen en zal erop blijven aandringen dat administratieve en financiële lasten beperkt blijven. Nederland is van mening dat de financiële middelen gevonden dienen te worden binnen de bestaande financiële kaders van de EU-begroting.
Nederland staat achter het idee om bij het Europees Erfgoedlabel het voorstellen van transnationale sites te propageren. Een internationaal instrument als het Europees Erfgoedlabel kan internationale uitwisseling op het gebied van erfgoed en erfgoededucatie en betrokkenheid bij Europa het beste tot stand brengen wanneer internationale samenwerking wordt gestimuleerd. Nederland vindt wel dat er meer nadruk moet komen op jongeren als doelgroep.


E100014 - Voorstel voor een besluit inzake het Europees erfgoedlabel

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een initiatief op Europese schaal betreffende de invoering van het "Europees erfgoedlabel". Het doel van het label is de aandacht te vestigen op sites, monumenten, gedenkplaatsen, enz., maar ook immaterieel erfgoed) die getuigen van de Europese integratie, idealen en geschiedenis en deze symboliseren.

Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: voorstel aanvaard in Europa.
Europees
Op 19 mei 2011 heeft de Raad Onderwijs,Jeugd, Cultuur en Sport een politiek akkoord bereikt over het voorstel voor een besluit inzake het Europees erfgoedlabel.
Bron: eerstekamer.nl